Regulamin

 

I Wstęp

1. Administratorem sklepu internetowego nakhair.pl („Sklep”) jest spółka Uluru sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadająca NIP 521-37-57-190, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego) pod numerem KRS 0000654601; REGON 365895280e-mail: kontakt@nakhair.pl, tel: 784-387-365 („Administrator”, ,,Uluru sp. z o.o.”). Klient może kontaktować się z Administratorem za pomocą wyżej wskazanych danych.
2. Sklep umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.
4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.
5. Informacje o produktach w Sklepie, m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, pojemności itp.

II Zasady korzystania ze sklepu

 1. Uluru sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”) a Uluru sp. z o.o.
 3.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostawą towarów.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5.  Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Uluru sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Uluru sp. z o.o. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 6.  Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania zamówienia.
 7.  Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  c. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora Sklepu;
  e. korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

III Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu.
2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności uprzedniej rejestracji (tzw. zakupy bez rejestracji).
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
6. Do momentu kliknięcia przez Klienta w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną Uluru sp. z o.o. co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.
8. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Potwierdzenie obejmuje również informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
10. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
– dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru;
– transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych;
– płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV Dostawa i odbiór

1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Sklep dokłada starań, aby towar został wydany konsumentowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.
2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną Inpost Sp. z o.o. lub DHL Parcel Polska Sp. z o.o. bądź odbierane w siedzibie firmy (ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa) w przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty”. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i doliczane do jego wartości.
3. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych.
4. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie Klienta po zaznaczeniu odpowiedniej opcji i podaniu danych w procesie składania zamówienia – faktura VAT).
5. Odbiór towaru z siedziby firmy odbywa się na następujących zasadach:
a. Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o możliwości odbioru zamówionych towarów w siedzibie firmy,
b. w razie wyboru przez Klienta opcji odbioru zamówienia w siedzibie firmy, zapłata za zamówione towary może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24,
c. Klient zobowiązany będzie do odbioru towarów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail informującej go o możliwości odbioru towarów.

V Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie jest podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po zawarciu umowy sprzedaży.
2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:                                                                                                                                                                                                                     a) gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem) – forma płatności możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,                                                                           b) kartą u kuriera (w przypadku przesyłek firmą DHL za pobraniem)                                                                                                                                                                                                                 c) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Uluru sp. z o.o. lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24) w terminie 5 dni roboczych dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
4. Uluru sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.                                                  5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VI Rękojmia i reklamacje

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Uluru sp. z o.o. jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
2. Uluru sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.
3. Uluru sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.
Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Uluru sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja sklep internetowy nakhair.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Uluru sp. z o.o. zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14-dniowy będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera (lub pracownika firmy Uluru sp. z o.o. – w przypadku odbioru w towaru w siedzibie firmy) tzw. protokół szkody.
7. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Uluru sp. z o.o. z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VIa Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) oraz regulaminy postępowania poszczególnych podmiotów uprawnionych.
2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich ma charakter dobrowolny. Oświadczenie Uluru sp. z o.o. o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane będzie na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie zostanie rozstrzygnięty.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dostępny pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
5. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/… dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozwiązania sporów wynikających z internetowej umowy sprzedaży.

VII Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze am.) może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, konsument musi poinformować Uluru sp. z o.o. (Uluru sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, e-mail: kontakt@nakhair.pl, tel: +48 784387365), o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał do Uluru sp. z o.o. informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Uluru sp. z o.o. zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Uluru sp. z o.o.) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Uluru sp. z o.o. został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Uluru sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz Uluru sp. z o.o. na adres podany w ust. 3, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Uluru sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

VIII Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Administrator świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a. umożliwianie zawierania on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,                                                                                                                                              b. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
c. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.
2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) powyżej.
3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
a. dostęp do sieci Internet,
b. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari),
c. posiadanie konta poczty elektronicznej.
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: kontakt@nakhair.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
5. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, Uluru sp. z o.o. może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
6. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Administrator informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.

IX Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Uluru sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień i korzystania ze Sklepu, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Dane podawane są dobrowolnie.
2. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem przesyłki kurierskiej dane osobowe Klientów będą powierzone firmie Inpost Sp. z o.o., DHL Express (Poland) Sp. z o.o. bądź DHL Parcel Polska Sp. z o.o., w celu świadczenia przez nie usług kurierskich.

X Postanowienia końcowe

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
5. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo Uluru sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
6. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium